ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2019-0004 / 01.03.2019г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч” чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

 

Информация за преписката в АОП – дата на публикуване -01.03.2019

 

1. Заповед дата № 105 от 20.02.2019 - дата на публикуване - 01.03.2019

 

 2. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване - 01.03.2019

 

 3. Обявление за поръчка – дата на публикуване – 01.03.2019                     

 

 4. Документация – дата на публикуване - 01.03.2019

 

 5. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП – дата на публикуване – 11.04.2019г.

 6. Доклад - дата на публикуване - 02.05.2019

  7. Протокол № 1 - дата на публикуване - 02.05.2019

  8. Протокол № 2 - дата на публикуване - 02.05.2019

 9. Протокол от 25.04.2019 - дата на публикуване - 02.05.2019

10. Решение № 17 от 02.05.2019г - дата на публикуване - 02.05.2019

11. Обявление за възложена поръчка дата на публикуване – 20.05.2019

12. Обявление за възложена поръчка МТИ ООДдата на публикуване – 03.06.2019

13. Обявление за възложена поръчка ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД ООД дата на публикуване – 03.06.2019

14. Обявление за приключване на договор Перфект Медика ООД дата на публикуване  08.06.2020

15. Обявление за приключване на договор Медицинска Техника Инжееринг ООД - дата на публикуване  08.06.2020

 

 

 

 

 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ