МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

 

Вътрешен конкурентен избор

Процедури по ЗОП

Събиране на оферти с обява/покана

НОВИНИ

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


1. „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-270/22.06.2020г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч

- Поканадата на публикуване 05.02.2021г.

- Образец  на договор - дата на публикуване 05.02.2021г.

 

2. „Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение РД 11-277/24.06.2020г. за нуждите на МБАЛ “ПРОФ.Д-Р.Параскев Стоянов“ АД Ловеч

- Поканадата на публикуване 05.02.2021г.

- Образец  на договор - дата на публикуване 05.02.2021г.

 

3. „Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-54/28.01.2021 г. за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч

- Покана –дата на публикуване 08.02.2021г

- Образец на договор –дата на публикуване 08.02.2021г

 

4. Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-55/28.01.2021г. за нуждите на

 МБАЛ" проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч

- Покана –дата на публикуване 08.02.2021г

- Образец на договор –дата на публикуване 08.02.2021г

 

5. „Доставка на лекарствени продукти по рамково споразумение № РД-11-62/ 01.02.2021г. за нуждите на МБАЛ"проф.д-р.Параскев Стоянов"АД Ловеч

- Покана – дата на публикуване 09.02.2021

- Образец на договор – дата на публикуване 09.02.2021