ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2019-0001 / 28.01.2019 г.

 

     Пряко договаряне на основание чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на неупотребявана и нерециклирана медицинска апаратура – 1 брой нова хладилна камера за трима покойника за нуждите на Отделение по обща и клинична патология към МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 28.01.2019 г.

 

1. Заповед 82 - дата на публикуване - 28.01.2019 г.

2. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване - 28.01.2019 г.

3. Покана за пряко договаряне - дата на публикуване - 28.01.2019 г.

4. ЕЕДОП - дата на публикуване - 28.01.2019 г.

5. Протокол № 1 - дата на публикуване - 14.02.2019 г.

6. Протокол № 2 - дата на публикуване - 14.02.2019 г.

7. Решение № 10 - дата на публикуване - 14.02.2019 г.

8. Доклад основание чл.67 ал.6 от ППЗОП - дата на публикуване - 14.02.2019 г.

9. Обявление за възложена поръчка „АКВАХИМ“ АД – дата на публикуване 25.03.2019 г.

10. Договор „АКВАХИМ“ АД – дата на публикуване 25.03.2019г.

11. Обявление за приключване на договор Аквахим АД - дата на публикуване 07.07.2020 г.

 

© 2008-2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ