ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2020-0003 / 15.06.2020

Открита процедура - „Доставка на медицински изделия включващи общоболнични медицински консумативи, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”

 

Информация за преписката в АОП

 

1. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 15.06.2020

2. Обявление за поръчка - дата на публикуване 15.06.2020

3. Документация, образци и приложения - дата на публикуване 17.06.2020

4. Протокол № 1 от 05.08.2020 г - дата на публикуване 05.08.2020

5. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП - дата на публикуване 02.10.2020

6. Докладдата на публикуване 06.11.2020

7. Протокол № 2 от 02.10.2020г. - дата на публикуване 06.11.2020

8. Протокол № 3 от 03.11.2020г. - дата на публикуване 06.11.2020

9. Решение № 28 от 06.11.2020г. - дата на публикуване 06.11.2020

10. Решение № 29 от 23.11.2020г. - дата на публикуване 23.11.2020

11. Обявление за възложена поръчка в част прекратена - дата на публикуване 30.11.2020

12. Обявление за възложена поръчка ОПТИМ КО ООД - дата на публикуване  03.12.2020г

13. Договор ОПТИМ КО - дата на публикуване 03.12.2020

14. Обявление за възложена поръчка ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД - дата на публикуване 04.12.2020г

15. Договор ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД - дата на публикуване  04.12.2020г

16. Обявление за възложена поръчка АГАРТА ЦМ ЕООД - дата на публикуване  07.12.2020г

17. Договор АГАРТА ЦМ ЕООД - дата на публикуване  07.12.2020г

18. Обявление за възложена поръчка ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД - дата на публикуване  10.12.2020г

19. Договор ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД - дата на публикуване  10.12.2020г

20. Обявление за възложена поръчка МТИ ООД - дата на публикуване  11.12.2020г

21. Договор МТИ ООД - дата на публикуване  11.12.2020г

22. Обявление за възложеа поръчка ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - дата на публикуване  14.12.2020г

23. Договор ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД - дата на публикуване  14.12.2020г

24. Обявление за възложена поръчка ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД - дата на публикуване 29.12.2020

25. Договор ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД - дата на публикуване 29.12.2020

 

 

© 2008-2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ