ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2020-0002 / 15.06.2020

Открита процедура - Доставка на нетна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“АД Ловеч

 

 

Информация за преписката в АОП

 

1. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 15.06.2020

2. Обявление за поръчка - дата на публикуване 15.06.2020

3. Документация, образци  - дата на публикуване 17.06.2020

4. Протокол на основание чл.54, ал.8 от ППЗОП  - дата на публикуване 23.07.2020

5. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП дата на публикуване 13.08.2020

6. Доклад на комисията дата на публикуване 08.10.2020

7. Протокол № 2 от 13.08.2020 дата на публикуване 08.10.2020

8. Протокол № 3 от 05.10.2020 дата на публикуване 08.10.2020

9. Решение № 22 от 08.10.2020 дата на публикуване 08.10.2020

10. Решение № 25 от 26.10.2020г - дата на публикуване 26.10.2020

11. Обявление за възложена поръчка КУМЕР ООД 1 от 15.12.2020г - дата на публикуване 08.01.2021

12. Договор КУМЕР ООД 1 от 15.12.2020г - дата на публикуване 08.01.2021

 

© 2008-2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ