ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2019-0003 / 26.02.2019

 

ПОКАНА за участие в процедура на договаряне без предварително обявление
за възлагане на обществена поръчка  на основание чл.79, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки с предмет:
„Доставка на лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции

 

Информация за преписката в АОП – дата на публикуване -26.02.2019

 

1. Заповед дата № 119 от 26.02.2019 - дата на публикуване - 26.02.2019

 

 2. Решение - дата на публикуване - 26.02.2019

 

 3. Покана за участие и документация – дата на публикуване - 26.02.2019

 

 4.Доклад дата на публикуване – 12.03.2019

 

 5. Протокол – дата на публикуване – 12.03.2019

 

 6. Решение № 15 – дата на публикуване – 12.03.2019

 

 7. Обявление за възложена поръчка дата на публикуване – 28.03.2019

 

 

 

 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ