ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2015-0012/18.12.2015 г.

Договаряне без обявление: "Доставка на медицински изделия, включващи общоболнични медицински консумативи и лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки, след направени от възложителя заявки по номенклатури"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Документация за участие - дата на публикуване 18.12.2015 г.

Покани - "АГАРТА ЦМ" ЕООД (дата на публикуване 18.12.2015 г.) ; "Б. БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД (дата на публикуване 18.12.2015 г.) ; "БГ МЕД" ООД (дата на публикуване 18.12.2015 г.) ; "ЕКОС МЕДИКА" ООД (дата на публикуване 18.12.2015 г.) ; "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД (дата на публикуване 18.12.2015 г.) ; "РИДАКОМ" ЕООД (дата на публикуване 18.12.2015 г.) ; "МЕДИТРЕЙД" ЕООД (дата на публикуване 18.12.2015 г.) ; "ЖИВАС" ООД (дата на публикуване 18.12.2015 г.) ; "ЕКОМЕТ 90" ЕООД (дата на публикуване 18.12.2015 г.) ; "ДЕЗИНФЕКТАНТИ" ЕООД (дата на публикуване 18.12.2015 г.)

Доклад на комисията - дата на публикуване 22.01.2016 г.

Протокол на комисията №1 - дата на публикуване 22.01.2016 г.

Протокол на комисията №2 - дата на публикуване 22.01.2016 г.

Решение за класиране и определяне на изпълнител - дата на публикуване 22.01.2016 г.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 22.01.2016 г.

Договори - "МЕДИТРЕЙД" ЕООД (дата на публикуване 10.03.2016 г.) ; "РИДАКОМ" ЕООД (дата на публикуване 10.03.2016 г.) ; "РИДАКОМ" ЕООД анекс към договор (дата на публикуване 21.04.2016 г.)

Изпълнение

Информация на основание Чл. 22 Б, ал. 2, т. 15 от ЗОП   - дата на публикуване 07.12.2016 г.

Информация на основание чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП – дата на публикуване 29.12.2016 г.

Информация за приключване на дотовор за оп РИДАКОМ - дата на публикуване 30.03.2020 г.

 

© 2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ