ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура 00732-2016-0009/15.07.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 15.07.2016 г.

Доклад на основание Чл.103, ал.3 от ЗОП и Чл.60 от ППЗОП - дата на публикуване 22.08.2016 г.

Заповед № 1241 чл. 103, ал. 1 от ЗОП - дата на публикуване 22.08.2016 г.

Протокол на основание Чл.103, ал.3 от ЗОП - дата на публикуване 22.08.2016 г.

Протокол на основание Чл.48, ал.6 от ППЗОП - дата на публикуване 22.08.2016 г.

Решение на основание Чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП - дата на публикуване 22.08.2016 г.

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ