ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура 00732-2017-0006/04.08.2017 г.

 „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки ”

 

 

Информация за преписката в АОП  -  дата на публикуване 16.10.2017 г.

Заповед   -  дата на публикуване 16.10.2017 г.

Решение за откриване на процедура  -  дата на публикуване 16.10.2017 г.

Обявление за поръчка  -  -  дата на публикуване 16.10.2017 г.

Документация  -  -  дата на публикуване 16.10.2017 г.

Протокол  - дата на публикуване 04.12.2017 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 12.12.2017 г.

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП - дата на публикуване 12.12.2017 г.

Доклад на комисията ( относно ОП с УИН 00732-2017-0006 ) - дата на публикуване 21.12.2017 г.

Протокол от 21.12.2017 - дата на публикуване 21.12.2017 г.

Решение № 24 от 22.12.2017 - дата на публикуване 21.12.2017 г.

Договор ЕКОС МЕДИКА ООД - дата на публикуване 31.01.2018

Договор БИКОМЕД ООД ДА СЕ ПУБЛИКУВА - дата на публикуване 25.01.2018

Договор АЙФ ФАРМА ООД - дата на публикуване 01.02.2018

Приключване на договор БИКОМЕД – дата на публикуване – 25.01.2019

Обявление за приключване на договор ЕКОС МЕДИКА дата на публикуване – 01.02.2019

Обявление за приключване на договор АЙФАРМА ООД дата на публикуване – 28.05.2019

 

 

 

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ