ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2014-0003/22.05.2014 г.

Настоящата обществена поръчка включва доставка на газьол за отопление 0,001% S за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД за период от сключване на договор до 31.12.2014 г. Наименование на стоката и прогнозни количества: Газьол за отопление 0.001 % S маркиран червен - 43 000 л. (четиридесет и три хиляди литра) .Сделката ще се извърши на „Русенска стокова борса” АД, която е лицензирана стокова борса.

-------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Договори - "ПОЛИСАН" АД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение

 

 

 

© 2008 - 2017 МБАЛ - ЛОВЕЧ