ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2014-0006/11.07.2014 г.

Дейности по предоставяне на "В и К" услуги, включително доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД в сградата на ул."Съйко Съев"№27, гр.Ловеч.

---------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Становище за осъществен предварителен контрол

Договори - "В и К" АД

 

Изпълнение договор - "В и К" АД - дата на публикуване – 06.11.2018г.

 

Приключване на договор - "В и К" АД - дата на публикуване - 06.11.2018г.

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ