ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2014-0006/11.07.2014 г.

Дейности по предоставяне на "В и К" услуги, включително доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД в сградата на ул."Съйко Съев"№27, гр.Ловеч.

---------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Становище за осъществен предварителен контрол

Договори - "В и К" АД