ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2018-0005 / 26.02.2018 г.

 

Договаряне без обявление на основание чл.79, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, в частност неплатими от НЗОК или от републиканския бюджет, по смисъла на Закона за медицинските изделия чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 26.02.2018 г.

 

Заповед 226 от 23.02.2018 - дата на публикуване 26.02.2018 г.

 

Решение - дата на публикуване 26.02.2018 г.

Покана - дата на публикуване 26.02.2018 г.

Доклад на комисията - дата на публикуване 11.04.2018 г.

Протокол № 1 от 26.03.2018 на комисията - дата на публикуване 11.04.2018 г.

Протокол № 2 от 26.03.2018 на комисията - дата на публикуване 11.04.2018 г.

Протокол № 3 от 26.03.2018 на комисията - дата на публикуване 11.04.2018 г.

Решение № 14 от 11.04.2018 на Възложителя - дата на публикуване 11.04.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 11.05.2018 г.

Договор Офталабс ООД - дата на публикуване 14.05.2018 г.

Обявление за възложена поръчка Офталабс ООД - дата на публикуване 17.05.2018 г.

Решение № 18 - дата на публикуване 01.06.2018 г.

Обявление на възложена поръчка - дата на публикуване 25.06.2018 г.

Обявление за приключване на договор ОФТАЛАБС ООД дата на публикуване -16.05.2019

 

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ