ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура - 00732-2018-0010 / 10.09.2018 г.

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия включващи общо-болнични медицински консумативи, разтвори за хемодиализа и лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции и номенклатури”

 

 

Информация за преписката в АОП /линк към процедурата в АОП/ - дата на публикуване 10.09.2018 г.

 

Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 10.09.2018 г.

 

Обявление за поръчка - дата на публикуване 10.09.2018 г.

 

Документация - дата на публикуване 10.09.2018 г.

 

Протокол комисия - дата на публикуване 06.11.2018 г.

 

 

 

© 2008-2018 МБАЛ - ЛОВЕЧ