ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2016-0007/14.04.2016 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на медицинска услуга от пакета "Образна диагностика" - компютърна аксиална томография за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч с апаратура на Изпълнителя монтирана в помещение собственост на  Възложителя"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 14.04.2016 г.

Протокол на основание Чл.68, ал.7 от ЗОП - дата на публикуване 02.06.2016 г.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 02.06.2016 г.