ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2018-0015 / 14.11.2018 г.

 

        Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на неупотребявана и нерециклирана медицинска апаратура – 3 броя нови хемодиализни апарати за нуждите на Отделение по хемодиализа и 1 брой нова хладилна камера за трима покойника за нуждите на Отделение по обща и клинична патология към МБАЛ ”проф.д-р.ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ”АД ЛОВЕЧ“

 

 

Информация за преписката в АОП - дата на публикуване 14.11.2018 г.

 

1. Заповед 839 - дата на публикуване - 14.11.2018 г.

2. Решение за откриване на процедура - дата на публикуване - 14.11.2018 г.

3. Обявление за поръчка - дата на публикуване - 14.11.2018 г.

4. Документация - дата на публикуване - 14.11.2018 г.

5. Протокол 1 - чл.54, ал.8 от ППЗОП дата на публикуване -14.12.2018г.

6. Протокол 2 – дата на публикуване - 03.01.2019

7. Съобщение на основание чл.57 ал.3 от ППЗОП – дата на публикуване – 03.01.2019

8. Утвърден Протокол 3 дата на публикуване – 11.01.2019

9. Решение № 3 – дата на публикуване – 11.01.2019

10. Приключване на прекратени точки по поръчка – дата на публикуване – 25.01.2019

11. Договор СОЛОМЕД ЕООД дата на публикуване – 14.02.2019

12. Обявление за възложена поръчка СОЛОМЕД ЕООД – дата на публикуване – 14.02.2019

13. Обявление за приключене на договор за оп СОЛОМЕД ЕООД дата на публикуване – 13.07.2021

 

© 2008-2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ