ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура 00732-2017-0008/05.12.2017 г.

       Пряко договаряне с предмет: "Разпределение на електрическа енергия /достъп и пренос през електроразпределителната и електропреносна мрежа/ за нуждите на МБАЛ "проф. д-р. Параскев Стоянов"АД Ловеч"

 

 

 

Информация за преписката в АОП -  дата на публикуване 05.12.2017 г.

Заповед 1404 на Възложителя  -  дата на публикуване 05.12.2017 г.

Решение за откриване на процедура - дата на публикуване 05.12.2017 г.

Писмо с изх.№ 169/05.12.2017 - дата на публикуване 05.12.2017 г.

Решение № 10 от 26.03.2018 на Възложителя - дата на публикуване 27.03.2018 г.

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 10.04.2018 г.

 

 

 

© 2008-2017 МБАЛ - ЛОВЕЧ