ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2016-0001/29.02.2016 г.

Договаряне без обявление съгл.чл.90, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет : "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Документация за участие - дата на публикуване 29.02.2016 г.

Покани - "ИМЕССА" ЕООД (дата на публикуване 29.02.2016 г.)

Протокол на комисията - дата на публикуване 18.03.2016 г.

Доклад на основание Чл.92a, ал.5 от ЗОП - дата на публикуване 18.03.2016 г.

Решение на основание Чл.92a, ал.6 от ЗОП - дата на публикуване 18.03.2016 г.

Договори - "ИМЕССА" ЕООД (дата на публикуване 22.04.2016 г.)