ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2010-0001/06.04.2010 г.

Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции както следва. ЛОТ1: Медикаменти включени в Позитивния лекарствен списък-ПРИЛОЖЕНИЕ 2-Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения ЛОТ2: Медикаменти не включени в Позитивния лекарствен списък-ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛОТ3: Адаптирани млека, детски храни и лечебни храни.

-------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Обявление

Договори - "МЕДОФАРМА" ЕООД лот 1 ; "МЕДОФАРМА" ЕООД лот 2 ; "ЛИБРА" ЕАД лот 3 ; "ЛИБРА" ЕАД лот 2

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение