ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2013-0005/03.07.2013 г.

Доставка на медицински изделия за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции.

-------------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение


Договори - "ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД

Изпълнение