ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура 00732-2017-0001/01.02.2017 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки”


-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Заповед 124 от 26.01.2017 година - дата на публикуване
03.02.2017 г.

Решение за откриване на процедура – дата на публикуване 03.02.2017 г.

Обявление за поръчка – дата на публикуване 03.02..2017 г.

Документация за участие - дата на публикуване 03.02.2017 г.

Протокол на Комисията от 31.03.2017 – да се публикува на 31.03.2017 г.

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП - да се публикува на 31.03.2017 г.

Протокол на комисията от 10.04.2017  -  да се публикува на 11.04.2017 г.

договор Имплант ООД  - дата на публикуване  20.09.2017 г.

Обявление за приключване на договор ИМПЛАНТ Г ООД - дата на публикуване  31.07.2020 г.

 

 

© 2020 МБАЛ - ЛОВЕЧ