ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила

 

Процедура № 00732-2019-0008 / 07.08.2019

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на отделение по Ортопедия и травматология към МБАЛ “Проф. д-р. Параскев Стоянов“ АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки“

 

 

Информация за преписката в АОП – дата на публикуване - 07.08.2019

 

 1. Заповед № 328 от 18.07.2019г – дата на публикуване 07.08.2019

 

 2. Решение за откриване на процедура – дата на публикуване 07.08.2019

 

 3. Обявление за поръчка - дата на публикуване07.08.2019                    

 

 4. Документация – дата на публикуване - 07.08.2019

 

 5. Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП дата на публикуване - 01.10.2019

 

 6. Доклад на Комисията дата на публикуване - 10.10.2019

 7. Протокол № 1 дата на публикуване - 10.10.2019

 8. Протокол № 2 дата на публикуване - 10.10.2019

 9. Решение № 28 от 10.10.2019г.дата на публикуване - 10.10.2019

 10. Обявление за възложена поръчка Имплант Г - дата на публикуване 20.11.2019

 11. Договор ИМПЛАНТ Г ООД - дата на публикуване на 20.11.2019

 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ