ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедура № 00732-2016-0008/27.06.2016 г.

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на медицинска услуга от пакета "Образна диагностика"  - компютърна аксиална томография за  нуждите на МБАЛ  "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - Ловеч с апаратура на Изпълнителя, монтирана в помещение собственост на Възложителя."

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Обявление

Документация за участие - дата на публикуване 27.06.2016 г.

Протокол на основание Чл.181, ал.4 от ЗОП - дата на публикуване 20.07.2016 г.

Доклад на основание Чл.103, ал.3 от ЗОП и Чл.60 от ППЗОП - дата на публикуване 21.07.2016 г.

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 21.07.2016 г.

Протокол на основание Чл.48, ал.6 от ППЗОП - дата на публикуване 21.07.2016 г.

Решение на основание Чл.110, ал.1, т.1 от ЗОП - дата на публикуване 21.07.2016 г.