ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Процедура № 00732-2016-0004/08.04.2016 г.

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – Ловеч чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по номенклатури от обособени позиции"

-----------------------------------------------------------

Информация за преписката в АОП

Решение

Покани - "МЕДЕКС" ООД ; "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД ; "СТИНГ" АД ; "ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ" АД

Документация за участие - дата на публикуване 08.04.2016 г.

Протокол на основание Чл.92а, ал.3 от ЗОП - дата на публикуване 04.05.2016 г.

Доклад на основание Чл.92а, ал.5 от ЗОП - дата на публикуване 04.05.2016 г.

Решение на основание Чл.92а, ал.6 от ЗОП - дата на публикуване 04.05.2016 г.

Решение на основание Чл.39, ал.1 от ЗОП - дата на публикуване 04.05.2016 г.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 04.05.2016 г.

Договори - "МЕДЕКС" ООД (дата на публикуване 20.06.2016 г.)

 

Информация на основание чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП – дата на публикуване 13.02.2017 г.

 

Информация за изпълнението на договор за ОП МЕДЕКС ООД – дата на публикуване 23.12.2019 г.

 

 

© 2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ