МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

Начало

За нас

Администрация

Мед.структури

Мед.център

Връзки

Друго

 

 

Кариери

 

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

МЕДИЦИНСКИ

СТРУКТУРИ

   - Отделение по вътрешни болести
   - Отделение по пневмология и фтизиатрия
   - Отделение по нервни болести
   - Отделение по педиатрия
   - Отделение по хирургия
   - Отделение по ортопедия и травматология
   - Отделение по очни болести
   - Отделение по ушно-носно-гърлени болести
   - Отделение по акушерство и гинекология
   - Отделение по неонатология
   - Отделение по Анестезиология и интензивнo
     лечение

   - Трудово-експертна лекарска комисия
   


   - Отделение по физикална и рехабилитационна
     медицина

  
 - Отделение по инфекциозни болести
  
 - Спешно отделение
  
 - Клинична лаборатория
  
 - Микробиологична лаборатория
   
- Отделение по образна диагностика
   
- Отделение по трансфузионна хематология
  
 - Отделение по хемодиализа
   
- Отделение по обща и клинична патология
   
- Отделение по съдебна медицина
  
 - Централна стерилизационна
   
- Болнична аптека
  
 

 

© 2021 МБАЛ - ЛОВЕЧ