МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

АДМИНИСТРАТИВНИ

СТРУКТУРИ

В МБАЛ - Ловеч са обособени следните административни структури:

- Съвет на директорите:
         Председател – Даниела Коларова
         Зам.-председател – Теодора Пенкова
                                          Д-р Анка Георгиева


     

         Изп. Директор: Д-р Анка Георгиева


- Ръководство:       

         Зам. директор по икономическата дейност - Теодора Пенкова –тел. 068/667 371
         Зам.-директор по мед. дейности
- Д-р Снежинка МИТОВА - тел. 068/
667 448
         Главна мед. сестра - Мимоза КИРОВА - тел. 068/603 389

- Финансово-счетоводен отдел:
         Главен счетоводител – Детелина Георгиева - тел. 068/603 390

- Информационно звено (с пряко подчинение на Главен счетоводител)

- Звено КБС:
         Ръководител КБС – Георги Панчалеев  (Експерт "Стопански дейности") - тел. 068/667 266


ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

© 2008-2017 МБАЛ - ЛОВЕЧ