МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

Начало

За нас

Администрация

Мед.структури

Мед.център

Връзки

Друго

 

Кариери

 

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ

СТРУКТУРИ

В МБАЛ - Ловеч са обособени следните административни структури:

- Съвет на директорите:
         Председател – Д-р Константин Гърневски

         Зам.-председател – Мирослав Любомиров Ботушаров
                                          Виктор Таслаков


     

         Изп. Директор: Виктор Таслаков

 


- Ръководство:       

         Зам. директор по икономическата дейност -
         Главна мед. сестра - Мимоза КИРОВА - тел. 068/603 389

- Финансово-счетоводен отдел:
         Главен счетоводител – Детелина Георгиева - тел. 068/603 390

- Информационно звено (с пряко подчинение на Главен счетоводител)

- Звено КБС:
         Ръководител КБС – Георги Панчалеев  (Експерт "Стопански дейности") - тел. 068/667 266


ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА