МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

АДМИНИСТРАТИВНИ

СТРУКТУРИ

В МБАЛ - Ловеч са обособени следните административни структури:

- Съвет на директорите:
         Председател - Радослав Кирилов Щербаков
         Зам.-председател - Д-р Пламен Върбанов Върбанов
                                           Д-р Татяна Ганчева Борисова

- Ръководство:       
         Зам.-директор
- Д-р Снежинка МИТОВА - тел. 068/603 391
         Главна мед.сестра - Мимоза КИРОВА - тел. 068/603 389

- Финансово-счетоводен отдел:
         Главен счетоводител – Надежда Стоянова - тел. 068/603 390

- Информационно звено (с пряко подчинение на Главен счетоводител)

- Звено КБС:
         Ръководител КБС - …………… (Експерт "Стопански дейности") - тел. 068/667 371


ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ