МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 БОЛНИЧНА
АПТЕКА


068/ 667 + вътр. 395; 603 376

Обемът на дейност в аптеката дава възможност за задоволяване нуждите от медикаменти и медицински консумативи на стационарните отделения, поделенията на Консултативно-диагностичния блок и параклиничните звена, включени в структурата на лечебното заведение.
Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена политика на болницата.
Управител аптека - маг.ф. Радослав Райков 

© 2008-2019 МБАЛ - ЛОВЕЧ