МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
БОЛНИЧНА
АПТЕКА


068/ 667 + вътр. 395; 603 376
Обемът на дейност в аптеката дава възможност за задоволяване нуждите от медикаменти и медицински консумативи на стационарните отделения, поделенията на Консултативно-диагностичния блок и параклиничните звена, включени в структурата на лечебното заведение.
Добре обученият персонал допринася за провеждане на адекватна лекарствена политика на болницата.
Управител аптека - м.ф. А. ГЕЧЕВА

Фармацевти - п.ф. Б. КАЗАКОВА, п.ф. Ц. ТОДОРОВА, п.ф. Ц. ИГНАТОВА

Мед. сестра - И. ЦАНЕВА