МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
МИКРОБИОЛОГИЧНА
ЛАБОРАТОРИЯ

068/ 667 + вътр. 304
Разположена е на третия етаж в Терапевтичния блок на болницата. Обособени са четири работни сектора : бактериологична лаборатория за подготовка на хранителни среди; бактериологична лаборатория за посявка на биологични материали; бактериологична лаборатория за идентификация на микробните причинители; серологична лаборатория. В лабораторията се извършват следните видове анализи: микробиологично изследване на урина (урокултура); материали от дихателна система:носен секрет, гърлен секрет за пиогенни стрептококи, коклюш, дифтерея, храчки, трахеален секрет, бронхиален аспират, плеврален пунктат; материали от генитална система: вагинален секрет, цервикален секрет, пунктат от Дъгласово пространство, простатен секрет, сперма, изследване за гонорея; изследване на жлъчен секрет; изследване на кръв (хемокултура); изследване на материали от рани:раневи секрети при изгаряния; коремен пунктат; ставен пунктат; пунктат от киста; лимфен възел; материал от хирургични интервенции; други секрети: очни секрети, ушни секрети; изследване на ликвор; изследване за анаероби; изследване на анален секрет; серологични изследвания:антистрептолизинов титър - AST; хемоаглутинационна реакция - Waaler-Rosse; изследване за Chlamydia trachomatis: антиген в урина за мъже и ендоцервикален секрет за жени; титър на антитела lgG кръв. Лабораторията е включена в Национална система на външен лабораторен контрол на микробиологичните лаборатории.

Началник лаборатория - Д-р Св. АШКОВА-ПОПОВА