МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

Начало

За нас

Администрация

Мед.структури

Мед.център

Връзки

Друго

 

Кариери

 

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД
Адрес: 5500 Ловеч
ул. "Д-р Съйко Съев" 27
тел. 068/ 603 370;
068/ 603 381, 068/ 603 389
факс 068/ 603 371
автоматичен код 068/ 667 + вътрешен

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

МБАЛ “ Проф.д-р Параскев Стоянов“ - АД – гр.Ловеч обявява конкурс за лекари специализанти

 

 

Обява за конкурс

Съгласно Заповед РД-16-356/07.12.2022г. на Министъра на Здравеопазването на РБ е открит конкурс за избор на членове на органи на управление – съвет на Директорите на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр.Ловеч за позиции:

1.    Представител на държавата – 1бр.

2.    Представител на държавата -1 бр., който отговаря на изискванията на чл. 63, ал.1 от ЗЛЗ

Конкурс за избор на членове на органи за управление – съвет на директорите на "МБАЛ - проф. д-р Параскев Стоянов" АД (government.bg)

 

Обява: На основание чл.189 от Закон за здравето и Наредба за задължително застраховане на лицата упражняващи медицинска професия от 28.09.2018г. Приета с ПМС № 208 от 25.09.2018 г. от 28.09.2018 МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД гр. Ловеч набира оферти от лицензирани застрахователни дружества за провеждането на конкурс за задължителна застраховка "Отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО
И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030

От 2021 г. Министерство на здравеопазването има сключени договори с лечебни заведения за дейности, финансирани по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 – 2030 (НППМДЗ). В тези лечебни заведения е създадена организация за изпълнение на дейността по въвеждане на масов неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологичните клиники/отделения.

Дейностите, които се извършват в „МБАЛ-Ловеч” АД, „Слухов неонатален скрининг“ – изследване слуха на всички новородени деца (родени в лечебното заведение или постъпили за лечение в неонатологичната структура на лечебното заведение), с апарати за отоакустични емисии.

- Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030.

- Информация за родителите

 

В отделение по Микробиология към МБАЛ Ловеч се извършва:

Бърз тест за COVID-19 SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody  - 30 лв.

Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 – 90 лв

 

Многопрофилна болница за активно лечение "Професор д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството на живота на хората, живеещи на територията на град Ловеч.
Цялостната дейност на МБАЛ Ловеч е насочена към запазване на водещо място в областта на многопрофилна стационарна дейност за активно лечение на територията на град Ловеч чрез:
-Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
-Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол, с НПО за социални дейности и други институции;
-Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на високите стандарти в болничната помощ.
Към МБАЛ Ловеч работи отделение за трансфузионна хематология, обслужващо лечебните заведения от областта. В МБАЛ "Проф.дП.Стоянов" АД - гр. Ловеч денонощно работят дежурни екипи.
Приемът на спешните случаи се извършва 24 часа в денонощието, а на останалите пациенти в приемно консултативните кабинети. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла.
Лечебното заведение се явява естествен специализиран център за оказване на болнична помощ на пациенти от града и прилежащите към него общински центрове.
МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч е с много добро разположение, добра осигуреност с всички основни и необходими компоненти на материалната инфраструктура.
Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицирания медицински персонал.
МБАЛ - Ловеч е член на РСБ "Стара планина" от 2001 г.

 

© 2021  МБАЛ - ЛОВЕЧ