МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД
Адрес: 5500 Ловеч
ул. "Д-р Съйко Съев" 27
тел. 068/ 603 370;
068/ 603 381, 068/ 603 389
факс 068/ 603 371
автоматичен код 068/ 667 + вътрешен

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

!!! ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАЙЧИНОТО
И ДЕТСКО ЗДРАВЕ 2021 – 2030

От 2021 г. Министерство на здравеопазването има сключени договори с лечебни заведения за дейности, финансирани по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 – 2030 (НППМДЗ). В тези лечебни заведения е създадена организация за изпълнение на дейността по въвеждане на масов неонатален слухов скрининг в родилните и неонатологичните клиники/отделения.

Дейностите, които се извършват в „МБАЛ-Ловеч” АД, „Слухов неонатален скрининг“ – изследване слуха на всички новородени деца (родени в лечебното заведение или постъпили за лечение в неонатологичната структура на лечебното заведение), с апарати за отоакустични емисии.

- Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030.

- Информация за родителите

 

В отделение по Микробиология към МБАЛ Ловеч се извършва:

Бърз тест за COVID-19 SARS-CoV-2 IgM/IgG Antibody  - 30 лв.

Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 – 90 лв

 

Многопрофилна болница за активно лечение "Професор д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч предлага качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и подобряване качеството на живота на хората, живеещи на територията на град Ловеч.
Цялостната дейност на МБАЛ Ловеч е насочена към запазване на водещо място в областта на многопрофилна стационарна дейност за активно лечение на територията на град Ловеч чрез:
-Екип от висококвалифицирани медицински специалисти;
-Взаимодействие и сътрудничество с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол, с НПО за социални дейности и други институции;
-Инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на високите стандарти в болничната помощ.
Към МБАЛ Ловеч работи отделение за трансфузионна хематология, обслужващо лечебните заведения от областта. В МБАЛ "Проф.дП.Стоянов" АД - гр. Ловеч денонощно работят дежурни екипи.
Приемът на спешните случаи се извършва 24 часа в денонощието, а на останалите пациенти в приемно консултативните кабинети. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла.
Лечебното заведение се явява естествен специализиран център за оказване на болнична помощ на пациенти от града и прилежащите към него общински центрове.
МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД гр.Ловеч е с много добро разположение, добра осигуреност с всички основни и необходими компоненти на материалната инфраструктура.
Най-ценната част от ресурсите на болницата е висококвалифицирания медицински персонал.
МБАЛ - Ловеч е член на РСБ "Стара планина" от 2001 г.

 

© 2021  МБАЛ - ЛОВЕЧ