МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ

17.08.2016

начало

за нас

администрация

мед.структури

мед.център

връзки

друго

За Вас Пациенти !

профил на купувача

 

 

 

последна
актуализация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРТОПЕДИЯ
И ТРАВМАТОЛОГИЯ


068/ 667 + вътр. 213, 229, 320, 264

Отделението по ортопедия и травматология е разположено на VII етаж на основния болничен корпус. Традициите в отделението и подготовката на кадрите позволяват разширена оперативна активност. На първо място е травматологичната хирургия, включваща кръвни репозиции, адаптационни остеосинтези, винтови остеосинтези, остеосинтези с плаки, интрамедуларни остеосинтези с и без бориране на костно-мозъчния канал, значителен опит с външна фиксация на всички тръбести кости. Травматологичната хирургия включва сухожилна и периферна нервна хирургия. Много често гореизброените интервенции са съчетани със свободна и несвободна кожна и мекотъканна пластика, свободна и несвободна остеопластика, оформяне на ампутации и реампутации на различни нива. Ортопедичната хирургия застъпва артротомии с менисцектомии и лигаментопластика на колянна става, реконструкции на ходилото в детска възраст и при възрастни, декомпресия на нерви и сухожилия, екстирпации на мекотъканни и костни тумори предимно с доброкачествен характер. Значителен обем от дейността на отделението обхващат закритите репозиции на фрактури и луксации с адекватна техника на гипсова имобилизация. В Ортопедо-Травматологично отделение към МБАЛ - Ловеч единствено в страната се удължават крайници по метода на проф. Г. Илизаров. Извършва се алопластика на тазобедрена става.

Началник отделение - Д-р Г. ГЕНОВ

Ординатори - Д-р Н. АЛЕКСАНДРОВ, Д-р Й. ДРЕНСКИ, Д-р В. ФИЛИПОВ

Старша мед. сестра - С. СТАНЧЕВА

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ