МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
 
 
 
последна
актуализация
17.08.2016
КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В
гр. ЛОВЕЧ
Здравеопазването в град Ловеч е неразривно свързано с обществено-икономическото развитие на града. Благодарение на своето географско разположение още от римско време той е бил с особено стратегическо значение. Създаден в древността, градът се оформя през турското робство като предимно административен, земеделски и скотовъден център, а от 19 век като занаятчийско търговско средище при условия на полуфеодални обществено икономически отношения и ниско културно равнище. През турското робство в Ловеч са практикували фелдшери и лекари завършили в чужбина. Освобождението на България е знаменателен факт не само с това, че българският народ получава обществено политическа свобода и суверенитет, а е и факт, с който се поставят нови обществено икономически отношения. Правят се редица демократични и прогресивни преобразования в държавната администрация и държавното дело. С безкористната помощ на изтъкнати руски учени през 1879 г. се създават първите санитарни наредби, намерили отражение във “Временни правила на медицинската управа в България”. През юни 1879 г. се открива първата болница в Ловеч, в която освен цивилно население са лекувани и войници. Тя е била Второстепенна болница. Градът има късмет и привилегия в него да работи д-р П. Ораховец, като окръжен лекар и управител на болницата. По негово предложение и настояване пред управата на града се построява и открива нова болница “Ловешка окръжна първостепенна болница–Стефан Стамболов” през 1892 г.,устроена на павилионен принцип. Лечението се заплащало по такси, определени от дирекцията на народното здраве, които се спазвали и след 9 септември 1944 г. През 1951 г. се въвежда безплатна медицинска помощ за цялото население. Осъществява се обединение на амбулаторното и поликлинично обслужване и фабрично заводските здравни пунктове с болницата. Въвежда се участъковия принцип на обслужване. Разкриват се нови специализирани отделения и се увеличава броя на болничните легла. През 80-те години болницата е с 31 разкрити отделения с 1200 легла. Промените в социално-икономическия живот след 1989 г. – приватизирането на по-голямата част от промишлените предприятия и намалената им производствена дейност, налагат необходимостта от преструктуриране на съществуващата болнична мрежа, базирано на анализ от настоящите и бъдещи нужди от здравна помощ. МБАЛ – АД гр.Ловеч е лечебно заведение с областни функции. Болницата отговаря на здравните потребности и очакванията на населението за осигуряване на свободен избор, достъпна, безотказна, адекватна, достатъчна по обем и количество и съвременна медицинска помощ и високо качество на предлаганите медицински услуги. В унисон с новите изисквания, с цел по-лесен достъп на населението, към болницата беше изграден медицински център, в който населението се обслужва от лекари, работещи в болницата. С оглед на новите условия беше намален броя на болничните легла на няколко етапа. Независимо от трудните социално-икономически условия в страната, голямата конкуренция между лечебните заведения, МБАЛ - Ловеч стои здраво на пазара на здравните услуги. Чрез нея годишно получават здравна помощ приблизително 12000 от населението на града. За тях се грижат редица честни, самоотвержени, дълбоко пленени от високо хуманните идеи на своята професия лекари, които денонощно и всеотдайно бдят за здравето на населението.