МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана от 2012 г.

Събиране, извозване и унищожаване на опасни отпадъци за 2012 г.

------------------------------------

Договори - "МЛ-БЪЛГАРИЯ" АД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение