МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД - гр. ЛОВЕЧ
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана от 2011 г.

Доставка кислород

------------------------------

Договори -
"СИАД БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение