ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Процедури по ЗОП

Публични покани

Предварителни
обявления

Вътрешни правила


Публична покана № 9047301/дата на публикуване 04.11.2015 г.

Доставка на кислород за медицински нужди за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД–гр.Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки

---------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Публична покана - дата на публикуване 04.11.2015 г.

Титулна страница - дата на публикуване 04.11.2015 г.

Приложение към публичната покана - дата на публикуване 04.11.2015 г.

Разяснение - дата на публикуване 11.11.2015 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 19.11.2015 г.

Съобщение на комисията - дата на публикуване 27.11.2015 г.

Протокол на комисията №2 - дата на публикуване 02.12.2015 г.

Договори - "ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД (дата на публикуване 16.01.2016 г.)

Изпълнение

 

Информация на основание чл. 22 б ал. 2 т. 16 от ЗОП  - публикувана на 29.12.2016 г.

 

Информация на основание чл. 22 б ал. 2 т. 15 от ЗОПпубликувана на 05.04.2017 г.

 

 

 

 

© 2008 МБАЛ - ЛОВЕЧ