ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9046724/дата на публикуване 14.10.2015 г.

Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – гр. Ловеч

---------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Публична покана - дата на публикуване 14.10.2015 г.

Титулна страница - дата на публикуване 14.10.2015 г.

Приложение към публичната покана - дата на публикуване 14.10.2015 г.

Разяснение - дата на публикуване 16.10.2015 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 02.11.2015 г.