ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9038094/дата на публикуване 16.01.2015 г.

Извършване на всички необходими дейности по събиране, транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД – гр. Ловеч

---------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Публична покана - дата на публикуване 16.01.2015 г.

Титулна страница - дата на публикуване 16.01.2015 г.

Приложение към публичната покана - дата на публикуване 16.01.2015 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 05.02.2015 г.

Договори - "МЛ БЪЛГАРИЯ" (дата на публикуване 13.03.2015 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Изпълнение