ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9035856/дата на публикуване 11.11.2014 г.

Осигуряване на денонощна, физическа, въоръжена охрана за опазване на имущество и сгради, заедно с прилежащите площи на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч

---------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Публична покана - дата на публикуване 11.11.2014 г.

Титулна страница - дата на публикуване 11.11.2014 г.

Приложение към публичната покана - дата на публикуване 11.11.2014 г.

Протокол на комисията - дата на публикуване 09.12.2014 г.

Договори - "МД СЕКЮРИТИ 2008" (дата на публикуване 10.01.2015 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение