ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9034093/дата на публикуване 29.09.2014 г.

Доставка на кислород за медицински нужди за нуждите на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД–гр. Ловеч, чрез периодично повтарящи се доставки

---------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Документация - дата на публикуване 29.09.2014 г.

Протокол - дата на публикуване 20.10.2014 г.

Договори - "ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД (дата на публикуване 11.11.2014 г.)

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Изпълнение