ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9027831

Текущ ремонт Детско отделение

--------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Договори - "МИЛЕПРЕС-СЛАВЧЕВ" ООД

Информация на основание Чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение