ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9024784

Събиране, извозване и унищожаване на опасни отпадъци за 2014 г.

---------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Договори - "МЛ-БЪЛГАРИЯ" АД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Изпълнение