ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Публична покана № 9011422

Събиране, извозване и унищожаване на опасни отпадъци за 2013 г.

--------------------------------------

Информация за публичната покана в АОП

Договори - "МЛ-БЪЛГАРИЯ" АД

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП

Изпълнение